یکسری‌ها هم با شروع ثبت‌نام خودرو در هفته گذشته همچنان معتقدند تا انتهای هفته بازار ارز و سکه جانی برای صعود نخواهد داشت.

یکسری‌ها هم با شروع ثبت‌نام خودرو در هفته گذشته همچنان معتقدند تا انتهای هفته بازار ارز و سکه جانی برای صعود نخواهد داشت.