از اواخر هفته گذشته فضای بازار ارز و سکه تغییر کرده است. مهم ترین تغییر حذف یک عدم قطعیت از بازار بود.

از اواخر هفته گذشته فضای بازار ارز و سکه تغییر کرده است. مهم ترین تغییر حذف یک عدم قطعیت از بازار بود.