دو متغیر در ابتدای روز جاری می توانند قیمت فلز گران بهای داخلی را تحت فشار قرار دهند.

دو متغیر در ابتدای روز جاری می توانند قیمت فلز گران بهای داخلی را تحت فشار قرار دهند.