سکه امامی در معاملات پشت خطی توانست به بالای مرز ۱۲ میلیون تومانی بازگردد.

سکه امامی در معاملات پشت خطی توانست به بالای مرز ۱۲ میلیون تومانی بازگردد.