ساکرنت ارزیابی کرد که بازگشت کارلوس کی روش شانس ایران را برای صعود به دور دوم جام جهانی افزایش دهد.

ساکرنت ارزیابی کرد که بازگشت کارلوس کی روش شانس ایران را برای صعود به دور دوم جام جهانی افزایش دهد.