از میان شرکت کنندگان در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز، 15 تحلیلگر، معادل 83 درصد، افزایش قیمت طلا در این هفته را پیش‌بینی کردند.

از میان شرکت کنندگان در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز، 15 تحلیلگر، معادل 83 درصد، افزایش قیمت طلا در این هفته را پیش‌بینی کردند.