بازار سهام در هفته پیش رو تحت تاثیر تصمیمات دوگانه دولت می تواند از روز شنبه تحت تاثیر قرار گیرد.

بازار سهام در هفته پیش رو تحت تاثیر تصمیمات دوگانه دولت می تواند از روز شنبه تحت تاثیر قرار گیرد.