شاخص قدرت خریداران حقیقی از عدد 1.05 در روز چهارشنبه، به رقم 1.3 رسیده که افزایش فعالیت پول های درشت در بازار را نشان می دهد.

شاخص قدرت خریداران حقیقی از عدد 1.05 در روز چهارشنبه، به رقم 1.3 رسیده که افزایش فعالیت پول های درشت در بازار را نشان می دهد.