مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هنوز در ابتدای سال قرار داریم و پیش‌بینی کسری بودجه بسیار زود است زیرا براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه تحقق بخشی از درآمدهای بودجه به دلیل شیوع کرونا کمی با تعویق مواجه شده است….

مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هنوز در ابتدای سال قرار داریم و پیش‌بینی کسری بودجه بسیار زود است زیرا براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه تحقق بخشی از درآمدهای بودجه به دلیل شیوع کرونا کمی با تعویق مواجه شده است.