پیش‌بینی وضع هوای استان تهران در هفته آینده
پیش‌بینی وضع هوای استان تهران در هفته آینده

شهریاریها : شمال و شمال شرق تهران در هفته آینده برفی و بارانی و جنوب و غرب تهران هفته ای خشک را تجربه خواهند کرد. روند کاهش دما در ری تا روز دوشنبه ۱۶ اسفند ادامه دارد شنبه ۱۴ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۷ درجه سانتیگراد،احتمال بارش […]

شهریاریها : شمال و شمال شرق تهران در هفته آینده برفی و بارانی و جنوب و غرب تهران هفته ای خشک را تجربه خواهند کرد.

روند کاهش دما در ری تا روز دوشنبه ۱۶ اسفند ادامه دارد

شنبه ۱۴ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۷ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۵ درصد و سرعت وزش با ۱۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۶ درصد و سرعت وزش با ۱۸ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۴ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰درصد،میزان رطوبت هوا ۴۰ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا ابری است،بیشینه دما ۱۵ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: هوا ابری است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۰ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۸ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۶ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۲ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دماوند یکشنبه ۱۵ اسفند بارش برف و باران را شاهد خواهد بود

شنبه ۱۴ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۷ و کمینه دما ۲- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۶۸ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند: با بارش برف و باران همراه است،بیشینه دما ۵ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۳۰درصد،میزان رطوبت هوا ۶۸ درصد و سرعت وزش با ۱۸ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند:هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۴ و کمینه دما ۵- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۶۸ درصد و سرعت وزش با ۱۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۴ و کمینه دما ۵- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۶۴ درصد و سرعت وزش با ۱۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: هوا ابری است،بیشینه دما ۵ و کمینه دما ۵- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۶۶ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا ابری است،بیشینه دما ۵ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ده درصد،میزان رطوبت هوا ۵۶ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۷ و کمینه دما ۱- درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۵۰ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

هفته ای برفی در فیروزکوه

شنبه ۱۴ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۷ و کمینه دما صفر درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۸۶ درصد و سرعت وزش با ۱۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند: با بارش برف همراه است،بیشینه دما ۳ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۳۰درصد،میزان رطوبت هوا ۹۴ درصد و سرعت وزش با ۲۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند:هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۹۳ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا ابری است،بیشینه دما ۳ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۸۲ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: با بارش برف همراه است،بیشینه دما ۳ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۳۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۸۴ درصد و سرعت وزش با ۱۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۳ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۶۵ درصد و سرعت وزش با ۱۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۶ و کمینه دما ۱- درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۵۷ درصد و سرعت وزش با ۱۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

برف و باران آغاز هفته در شمیرانات

شنبه ۱۴ اسفند: با بارش پراکنده همراه است،بیشینه دما ۱ و کمینه دما ۸- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۳۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۶۰ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند: با بارش برف و تگرگ همراه است،بیشینه دما ۲- و کمینه دما ۱۱- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۳۰درصد،میزان رطوبت هوا ۶۰ درصد و سرعت وزش با ۱۶ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند:هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۳- و کمینه دما ۱۲- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۶۲ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۳- و کمینه دما ۱۳- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۵۵ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۲- و کمینه دما ۱۳- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۵۶ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۲- و کمینه دما ۱۱- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۵۰ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما صفر و کمینه دما ۷- درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۴۳ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پردیس یکشنبه ۱۵ اسفند بارش برف و تگرگ را شاهد خواهد بود

شنبه ۱۴ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۹ و کمینه دما ۱- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۵۷ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند: با بارش برف و تگرگ همراه است،بیشینه دما ۷ و کمینه دما ۳- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۳۰درصد،میزان رطوبت هوا ۵۷ درصد و سرعت وزش با ۱۶ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند:هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۶ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۶۰ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۶ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۵۳ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۶ و کمینه دما ۴- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۵۴ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۷ و کمینه دما ۳- درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۴۸ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۸ و کمینه دما ۱ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۴۲ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

روند کاهش دما در پاکدشت تا روز دوشنبه ۱۶ اسفند ادامه دارد

شنبه ۱۴ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۹ و کمینه دما ۶ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۲ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند:هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۷ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۲۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند:هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۳ و کمینه دما ۲ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۴۲ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۴ و کمینه دما ۲ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۵ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۲ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۸ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۷ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۲ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

روند کاهش دما در پیشوا تا روز دوشنبه ۱۶ اسفند ادامه دارد

شنبه ۱۴ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۹ و کمینه دما ۶ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۲ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند:هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۷ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۱۸ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند:هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۴ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۴۲ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۵ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۲ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۸ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۵ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۲ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

روند کاهش دما در قرچک تا روز دوشنبه ۱۶ اسفند ادامه دارد

شنبه ۱۴ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۲۰ و کمینه دما ۷ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۲ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند:هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۲۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند:هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۴ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۴۲ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۲ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۷ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۸ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۶ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۲ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

روند کاهش دما در ورامین تا روز دوشنبه ۱۶ اسفند ادامه دارد

شنبه ۱۴ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۲۰ و کمینه دما ۷ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۲ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند:هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۲۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند:هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۴ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۴۲ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۳۲ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۷ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۸ درصد و سرعت وزش با ۱۳ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۶ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۲ درصد و سرعت وزش با ۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

هوای ابری یکشنبه ۱۵ اسفند در غرب استان تهران

شنبه ۱۴ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۷ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۳۵ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

یکشنبه ۱۵ اسفند:هوا ابری است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۲ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰درصد،میزان رطوبت هوا ۳۴ درصد و سرعت وزش با ۱۸ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

دوشنبه ۱۶ اسفند:هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۳ و کمینه دما ۲ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۱۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۳۹ درصد و سرعت وزش با ۳۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

سه شنبه ۱۷ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۴ و کمینه دما ۳ درجه سانتیگراد،احتمال بارش ۲۰ درصد،میزان رطوبت هوا ۴۱ درصد و سرعت وزش با ۱۹ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

چهارشنبه ۱۸ اسفند: هوا کمی تا قسمتی ابری است،بیشینه دما ۱۵ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۹ درصد و سرعت وزش با ۱۸ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

پنجشنبه ۱۹ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۶ و کمینه دما ۴ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۶ درصد و سرعت وزش با ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

جمعه ۲۰ اسفند: هوا آفتابی است،بیشینه دما ۱۸ و کمینه دما ۶ درجه سانتیگراد،احتمال بارش صفر درصد،میزان رطوبت هوا ۲۰ درصد و سرعت وزش با ۱۱ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.