پیش بینی‌های بابا وانگا، پیرزن نابینای بالکانی ۲۵ سال پس از مرگش هم در حال محقق شدن هستند.

پیش بینی‌های بابا وانگا، پیرزن نابینای بالکانی ۲۵ سال پس از مرگش هم در حال محقق شدن هستند.