توجه به پیشگیری در زمینه کهنسالی ایرانیان، دقت روی موارد سلامت‌محورانه این سبک زندگی و ورود تحرک بالا به آن، باعث خواهد شد تا این گروه‌های پیرسال، بهتر بتوانند با شرایط خود کنار آمده و اساسا دیرتر به بیماری‌ها و معضلات خاص پیری دچار شوند….

توجه به پیشگیری در زمینه کهنسالی ایرانیان، دقت روی موارد سلامت‌محورانه این سبک زندگی و ورود تحرک بالا به آن، باعث خواهد شد تا این گروه‌های پیرسال، بهتر بتوانند با شرایط خود کنار آمده و اساسا دیرتر به بیماری‌ها و معضلات خاص پیری دچار شوند.