شاهرخ مطیعی، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال جان به جان آفرین تسلیم کرد.

شاهرخ مطیعی، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال جان به جان آفرین تسلیم کرد.