همیشه مرسوم است که وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم با گل‌ها اطرافیان را تسکین دهیم.

همیشه مرسوم است که وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم با گل‌ها اطرافیان را تسکین دهیم.