مدیر کل دفتر امور شهری استانداری تهران از ارائه پیشنهاد حذف ماده ۱۰۰ توسط وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری تهران از ارائه پیشنهاد حذف ماده ۱۰۰ توسط وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی خبر داد.