نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد افزایش همکاری امنیتی و اطلاعاتی به امارات عربی متحده را داده است.

نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد افزایش همکاری امنیتی و اطلاعاتی به امارات عربی متحده را داده است.