شهربانو منصوریان بعد از شکست مفتضحانه هالک ایرانی در رینگ مبارزه به او پیشنهاد داد تا زیر نظرش تمرین کند.

شهربانو منصوریان بعد از شکست مفتضحانه هالک ایرانی در رینگ مبارزه به او پیشنهاد داد تا زیر نظرش تمرین کند.