ولیعهد عربستان برای جذب دو ستاره رئال مادرید دست به کار شد.

ولیعهد عربستان برای جذب دو ستاره رئال مادرید دست به کار شد.