رکنا: رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری پیشنهاد تشکیل صندق توسعه محلات کمتر برخوردار با رویکرد توسعه و تحول مناطق جنوبی را ارایه کرد….

رکنا: رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری پیشنهاد تشکیل صندق توسعه محلات کمتر برخوردار با رویکرد توسعه و تحول مناطق جنوبی را ارایه کرد.