آرسنال پیشنهادی جدید را به پی‌یر امریک اوبامیانگ، مهاجم گابنی خود ارائه کرد.

آرسنال پیشنهادی جدید را به پی‌یر امریک اوبامیانگ، مهاجم گابنی خود ارائه کرد.