رسانه‌های غربی مدعی هستند که ایران از یک تقاضای کلیدی خود (خروج نام سپاه از لیست تروریسم) که مذاکرات را برای چندین ماه به بن بست کشیده بود عقب نشینی کرد، اما هنوز یک درخواست کلیدی دیگر باقیمانده است….

رسانه‌های غربی مدعی هستند که ایران از یک تقاضای کلیدی خود (خروج نام سپاه از لیست تروریسم) که مذاکرات را برای چندین ماه به بن بست کشیده بود عقب نشینی کرد، اما هنوز یک درخواست کلیدی دیگر باقیمانده است.