خیلی‌ها تا اسم پیشگو و پیشگویی را می‌شنوند یاد نوسترآداموس می‌افتند؛ البته حق هم دارند. این مرد فرانسوی با پیشگویی‌های عجیب و غریبش مدت‌هاست که عنوان مشهورترین پیشگوی تاریخ را به خودش اختصاص داده است….

خیلی‌ها تا اسم پیشگو و پیشگویی را می‌شنوند یاد نوسترآداموس می‌افتند؛ البته حق هم دارند. این مرد فرانسوی با پیشگویی‌های عجیب و غریبش مدت‌هاست که عنوان مشهورترین پیشگوی تاریخ را به خودش اختصاص داده است.