صحبت‌های نبی پس از دیدار تیم ملی برابر روسیه 

صحبت‌های نبی پس از دیدار تیم ملی برابر روسیه