فدراسیون کشتی در سال ۹۸، در جهت پیشبرد اهداف ورزش اول کشور، نسبت به انعقاد پنج تفاهم نامه با نهاد ها، دانشگاه ها و شرکت ها اقدام کرد.

فدراسیون کشتی در سال ۹۸، در جهت پیشبرد اهداف ورزش اول کشور، نسبت به انعقاد پنج تفاهم نامه با نهاد ها، دانشگاه ها و شرکت ها اقدام کرد.