تیم نساجی مازندران با دو گل محمد عباس زاده مقابل مردان پاشا به برتری رسید.

تیم نساجی مازندران با دو گل محمد عباس زاده مقابل مردان پاشا به برتری رسید.