میلان به سختی توانست تورینو را شکست دهد و سه امتیاز بازی را کسب کند.

میلان به سختی توانست تورینو را شکست دهد و سه امتیاز بازی را کسب کند.