نوشاد و نیما عالمیان و امیر حسین هدایی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز را در این دیدار تشکیل دادند.

نوشاد و نیما عالمیان و امیر حسین هدایی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز را در این دیدار تشکیل دادند.