جلسه هماهنگی برگزاری بازی دوستانه ایران و روسیه برگزار شد.

جلسه هماهنگی برگزاری بازی دوستانه ایران و روسیه برگزار شد.