اقتصادنیوز: رهبر ترکیه و ولیعهد سعودی با در آغوش کشیدن‌های عجیب و پوزخند‌های مصنوعی ژست آشتی گرفتند.

اقتصادنیوز: رهبر ترکیه و ولیعهد سعودی با در آغوش کشیدن‌های عجیب و پوزخند‌های مصنوعی ژست آشتی گرفتند.