«نگوین ژوان فوک» رئیس جمهور ویتنام پیام همدردی خود رابه مردم ایران و آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به دلیل خسارات سنگین ناشی از سیل‌های شدید اخیر ارسال کرد….

«نگوین ژوان فوک» رئیس جمهور ویتنام پیام همدردی خود رابه مردم ایران و آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به دلیل خسارات سنگین ناشی از سیل‌های شدید اخیر ارسال کرد.