رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید «قانون دفاع از دموکراسی اوکراین در سال ۲۰۲۲» یک اقدام تاریخی است و باعث می‌شود ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین آسان‌تر شود….

رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید «قانون دفاع از دموکراسی اوکراین در سال ۲۰۲۲» یک اقدام تاریخی است و باعث می‌شود ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین آسان‌تر شود.