یک روزنامه آمریکایی گزارش داد که آمریکا به روسیه به صورت محرمانه درباره استفاده از سلاح اتمی هشدار داده است.

یک روزنامه آمریکایی گزارش داد که آمریکا به روسیه به صورت محرمانه درباره استفاده از سلاح اتمی هشدار داده است.