یکی از رهبران طالبان از ساکنان منطقه پنجشیر خواست تا به کوه ها فرار نکنند و در خانه های خود بمانند، جایی که به گفته وی به آنها آسیبی نمی‌رسد.

یکی از رهبران طالبان از ساکنان منطقه پنجشیر خواست تا به کوه ها فرار نکنند و در خانه های خود بمانند، جایی که به گفته وی به آنها آسیبی نمی‌رسد.