منابع آگاه به یک رسانه خبر دادند، اسرائیل پیامی را به مالی خواهد رساند که باید از شکل گیری توافقی ساده با ایران جلوگیری به عمل‌‌ آید.

منابع آگاه به یک رسانه خبر دادند، اسرائیل پیامی را به مالی خواهد رساند که باید از شکل گیری توافقی ساده با ایران جلوگیری به عمل‌‌ آید.