رئیسی گفته ، ذخایر ارزی ما جایی برای نگرانی ندارد. آینده سفره مردم را بسیار روشن می‌بینیم.

رئیسی گفته ، ذخایر ارزی ما جایی برای نگرانی ندارد. آینده سفره مردم را بسیار روشن می‌بینیم.