پیام تصویری سید محمد خاتمی به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت داود فیرحی را ببینید.

پیام تصویری سید محمد خاتمی به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت داود فیرحی را ببینید.