رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر همسر داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه را تسلیت گفت.

رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر همسر داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه را تسلیت گفت.