بازیکن خوب و آماده این روزهای استقلال با انتشار پیامی در فضای مجازی امید زیادی به هواداران داد.

بازیکن خوب و آماده این روزهای استقلال با انتشار پیامی در فضای مجازی امید زیادی به هواداران داد.