رئیس دولت سیزدهم در نشست فوق العاده اعضای بریکس در حمایت از مردم غزه گفت: آمریکا و اسرائیل باید بدانند که نمی‌توانند در برابر اراده ملت‌ها بایستند و در نظم عادلانه جدید بین‌المللی اشغالگری و نسل کشی جایی نخواهد داشت⁨….

رئیس دولت سیزدهم در نشست فوق العاده اعضای بریکس در حمایت از مردم غزه گفت: آمریکا و اسرائیل باید بدانند که نمی‌توانند در برابر اراده ملت‌ها بایستند و در نظم عادلانه جدید بین‌المللی اشغالگری و نسل کشی جایی نخواهد داشت⁨.