طبق قوانین نانوشته رئال مادرید، اگر آنچلوتی موفق به کسب یک جام مهم نشود، مجبور به ترک باشگاه خواهد شد.

طبق قوانین نانوشته رئال مادرید، اگر آنچلوتی موفق به کسب یک جام مهم نشود، مجبور به ترک باشگاه خواهد شد.