سامانه همیاب 24 نسبت به ارسال پیامک جعلی درخصوص مسدود سازی سیم کارت هشدار داد.

سامانه همیاب 24 نسبت به ارسال پیامک جعلی درخصوص مسدود سازی سیم کارت هشدار داد.