نماینده کشورمان در سازمان ملل گفت:‌ در غرب آسیا شاهد تأثیرات مخرب اشغالگری و تروریستی علیه حقوق زنان و دختران هستیم.

نماینده کشورمان در سازمان ملل گفت:‌ در غرب آسیا شاهد تأثیرات مخرب اشغالگری و تروریستی علیه حقوق زنان و دختران هستیم.