پرستون در ادامه توضیح داد که دریچه‌های داخلی محفظه هیدرولیک عنکبوت‌ها، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا هر کدام از پاها را به‌صورت جداگانه کنترل کنند و این موضوع مورد توجه تحقیقات آینده آن‌ها خواهد بود….

پرستون در ادامه توضیح داد که دریچه‌های داخلی محفظه هیدرولیک عنکبوت‌ها، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا هر کدام از پاها را به‌صورت جداگانه کنترل کنند و این موضوع مورد توجه تحقیقات آینده آن‌ها خواهد بود.