تعداد ثروتمندان آمریکایی و چینی بیشتر از تعداد ثروتمندان سایر کشورهاست.

تعداد ثروتمندان آمریکایی و چینی بیشتر از تعداد ثروتمندان سایر کشورهاست.