در فنلاند و بر اساس یک رسم قدیمی، دانشجویان دکترا برای مراسم فارغ التحصیلی کلاه بلند بر سر گذاشته و شمشیر به کمر می بندند.

در فنلاند و بر اساس یک رسم قدیمی، دانشجویان دکترا برای مراسم فارغ التحصیلی کلاه بلند بر سر گذاشته و شمشیر به کمر می بندند.