شبنم قلی خانی تصویری را از خود با یک پوشش بسیار خاص و ورزشی در کافه به اشتراک گذاشت.

شبنم قلی خانی تصویری را از خود با یک پوشش بسیار خاص و ورزشی در کافه به اشتراک گذاشت.