پوستری جدید از بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره ارتش هالیوودی آمریکا منتشر شد.

پوستری جدید از بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره ارتش هالیوودی آمریکا منتشر شد.