سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت گفت که پس از دو پیروزی اخیر، تیم او به ساحل آرامش رسیده و به دنبال حفظ این روند است.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت گفت که پس از دو پیروزی اخیر، تیم او به ساحل آرامش رسیده و به دنبال حفظ این روند است.