مدافع مورد اعتماد کارلوس کی روش در لیست جدید تیم ملی حضور ندارد.

مدافع مورد اعتماد کارلوس کی روش در لیست جدید تیم ملی حضور ندارد.