این صحبت‌ها با اظهارات قبلی پوتین و دیگر سیاستمداران روسی که در غرب به عنوان تهدیدات هسته‌ای ضمنی تفسیر شده بود، در تضاد بودند.

این صحبت‌ها با اظهارات قبلی پوتین و دیگر سیاستمداران روسی که در غرب به عنوان تهدیدات هسته‌ای ضمنی تفسیر شده بود، در تضاد بودند.